(0)33 7549468

Rijstegoed 2, 3863BZ Nijkerk

info@praktijkruland.nl

Kinder- en Jeugd GGZ (tot 18 jaar)

Nina Ruland biedt psychologische zorg aan kinderen, jeugdigen en hun ouders binnen de Jeugd GGZ. Daarbij is een persoonlijke en kleinschalige sfeer met professionele zorg op maat belangrijk.

Het kan gaan om onderzoek en/of behandeling van uiteenlopende sociaal-emotionele problemen (zoals bijvoorbeeld angst, dwang of trauma) en/of psychiatrische (ontwikkelings-) problematiek.

Bij de behandeling wordt veelal gebruik gemaakt van de oplossingsgerichte en cognitief-gedragstherapeutische benadering. EMDR behoort tot de mogelijkheden. Ouders worden ondersteund in de vorm van ouderbegeleiding.

Diagnose

Er vindt een psychologisch onderzoek plaats afgestemd op de hulpvraag. Dit verschaft inzicht in de persoonlijkheid en de wijze waarop de omgeving wordt beleefd. De gegevens van het psychologisch onderzoek vormen de basis voor een eventuele verdere hulpverlening. Veel voorkomende vraagstellingen voor onderzoek zijn bijvoorbeeld: Zijn de moeilijkheden van het kind terug te voeren op ADHD-problematiek? Hoe kan de omgeving van het kind/ de jeugdige hierbij het beste aansluiten en ondersteuning bieden? Zijn er gedragskenmerken aanwezig die passend zijn bij autisme? Op welke manier zitten deze het functioneren van het kind/ de jeugdige in de weg? Over welke kwaliteiten beschikt het kind om met voorkomende moeilijkheden om te gaan?

Behandeling

Er is vaak wekelijks of om de week therapeutisch contact. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van kindseigen uitingsvormen (onder anderen spelen, tekenen en verhalen vertellen).
Therapeutische technieken zijn veelal cognitief-gedragstherapeutisch en oplossingsgericht van aard. EMDR behoort tot de mogelijkheden en wordt succesvol toegepast bij uiteenlopende problemen, zoals bijvoorbeeld (preverbaal) trauma en zelfbeeldproblematiek. Ook online
programma's worden toegepast, zodat het kind/ de jeugdige het nieuw aangeleerde kan verstevigen.

Ouderbegeleiding

De sessies met het kind/ de jeugdige gaat gepaard met periodieke ouderbegeleidende
gesprekken. Er wordt vanuit gegaan, dat als er iets in de omgeving van het kind/ de jeugdige verandert zijn (probleem) gedrag ook zal veranderen. Er wordt dus geprobeerd om via de ouders gedragsverandering bij het kind/ de jeugdige te bewerkstelligen (mediatietherapie). Het kan ook gaan om opvoedondersteuning m.b.t. de omgang met een kind met psychiatrische problematiek (Hoe kunnen ouders een kind met ADHD of een autistische stoornis het beste ondersteunen?).

Vergoeding

Volgens de nieuwe jeugdwet worden psychologische behandelingen voor de leeftijdsgroep tot 18 jaar per 1 januari 2015 vergoed door de gemeente. De praktijk heeft een contract afgesloten met de regio Food Valley (Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen en Veenendaal). Wanneer u uw kind wilt aanmelden bij de praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie Ruland, dient er altijd een verwijzing te zijn van uw huisarts of een beschikking te zijn van het wijkteam. Bedrijfsartsen en jeugdartsen mogen ook doorverwijzen naar de jeugd GGZ.